VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém portálu coworkings dostupném na adrese www.coworkings.cz. (dále jen „coworkings.cz“).
 2. Provozovatelem portálu www.coworkings.cz je Petr Král, V Cihelně 655/12 Praha-Kolovraty, IČ: 01194062 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Tyto Podmínky jsou účinné a platné od 24. 03. 2020.
 4. Součástí těchto Podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu coworkings.cz, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.
 5. Tyto Podmínky upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Inzerentem. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv změnit.
 6. Podmínky jsou volně přístupné na portále coworkings.cz.
 7. Udělením souhlasu s Podmínkami inzerent prohlašuje, že Podmínky jsou pro něj srozumitelné a souhlasí s nimi.

Definice a výklad pojmů

 1. Portál www.coworkings.cz je webová stránka umožňující propagaci služeb, které poskytují příslušníci České (taktéž Slovenské) republiky. Za služby se považuje ubytování, sdílené prostory, průvodcovství, eventy, organizované výlety, sportovní aktivity a další služby (např. organizace svatby, fotografické služby a atd.).
 2. Portál je určen pro ostatní příslušníky České (taktéž Slovenské) republiky hledající služby, které poskytují jejich krajani, příp. ti co mluví českým/slovenským jazykem (dále jen „Návštěvníci portálu“). Za čerpání a samotnou platbu těchto služeb nenese portál žádnou odpovědnost. Portál umožní pouze zprostředkování kontaktu (propagaci/prezentaci/inzerci) služeb na internetu. V případě nespokojenosti/spokojenosti se službou inzerenta mohou zákazníci/návštěvníci přidat pod jeho profil/službu recenzi viz. Podmínky inzerce bod 4.
 3. Za propagaci se považuje inzerce dané služby na portále. Propagace spočívá ve vyplnění  formuláře inzerentem o tom, co nabízí (obsah služby), pro koho, kde, za kolik atd. Součástí propagace jsou i fotky, odkaz na stránky inzerenta a recenze od ostatních zákazníků/návštěvníků (spokojenost s danou službou). Propagace je zpoplatněna částkou dle platného ceníku. Dále viz. Cena za inzerci.
 4. Inzercí se rozumí textové nebo obrazové sdělení, které není redakčním textem, šířené na Portálu, facebooku nebo instagramu Provozovatele. Za inzerci se považují taková sdělení, která souvisí s nabízenou službou inzerenta.
 5. Inzerentem se rozumí jakákoliv osoba žijící kdekoliv a poskytující služby, tzn., že služby bude vykonávat sám, příp. jiní jeho blízcí příslušníci, kteří mluví českým (slovenským) jazykem, a která objedná šíření inzerce. Tato inzerce není určena komerčním CK.
 6. K šíření inzerce dochází na základě smluv o inzerci.
 7. Inzerent je oprávněn za účelem objednávání a úhrady inzerce na portálu Provozovatele založit klientský účet (dále jen „ Klientský účet“), jehož prostřednictvím je oprávněn předplatit objednanou inzerci anebo inzerci objednanou v budoucnu, nebo zvolit inzerci zdarma.  Klientský účet je zpřístupněn přihlášením přes google nebo registračním e-mailem a heslem inzerenta.

Registrace

 1. Podmínkou prezentace údajů prostřednictvím Portálu je registrace Inzerenta. Za úplnost a pravdivost poskytovaných údajů odpovídá Inzerent.
 2. Registrace a přihlašování do Klientského účtu probíhá prostřednictvím facebooku nebo registračního e-mailu a hesla Inzerenta.
 3. Inzerent je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři, resp. zveřejněného na webových stránkách, a to bezprostředně poté, kdy k takové změně dojde. Pokud Inzerent svou oznamovací nesplní, potom může být jeho Klientský účet pozastaven.
 4. Inzerenti jsou oprávněni zažádat o odstranění údajů z databáze Portálu.
 5. Inzerenti jsou oprávněni vlastnit pouze jeden Klientský účet, nicméně jsou oprávněni vkládat více inzerátů do různých kategorií pod jedním Klientským účtem. Inzerent není oprávněn užívat Klientský účet jiného Inzerenta nebo zpřístupnit svůj Klientský Účet třetí osobě. V případě, že se Inzerent nechová v souladu s dobrými mravy, poškozuje dobré jméno Provozovatele, porušuje nebo nesplňuje Podmínky nebo je s Provozovatelem ve sporu v jiných právních oblastech, může mu Provozovatel pozastavit Klientský učet. V tomto případě Inzerent nemá právo na vrácení zaplacené ceny za inzerci. Poskytnutá plnění se nevrací.
 6. Inzerent je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena pochybením na straně Provozovatele.
 7. Úspěšné dokončení registrace Inzerenta je potvrzeno ze strany Provozovatele zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace.
 8. Po schválení registrace Provozovatelem je Inzerentovi umožněn přístup do Klientského účtu. V tomto Účtu je Inzerent oprávněn dále on-line vyplnit svůj profil, přidat fotografie a pod tímto profilem vkládat inzerci.
 9. Inzerent je povinen pravdivě uvést o sobě povinné údaje v registraci. Zároveň provedením registrace Inzerent prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, s obsahem webové stránky www.coworkings.cz, s principem fungování služeb, a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí.
 10. Inzerent dále souhlasí, že jeho poskytnuté údaje se automaticky zveřejní na webové stránce Provozovatele. Inzerent dává také souhlas k tomu, že jeho poskytnuté údaje o službě, kontaktní údaje, fotografie a videa budou dále použity na propagaci jeho služby na webu, facebooku a instagramu.
 11. Inzerent se zavazuje nevyužívat Klientský účet a jeho přístupové údaje na účely jiné než uvedené ve Smlouvě a v Podmínkách. Provozovatel může kdykoliv při podezření na zneužití přístupových údajů do Klientského účtu Inzerentovi odebrat, omezit nebo změnit heslo. V případě opakovaného zneužití údajů bude Inzerentovi služba Provozovatelem zrušena bez náhrady.
 12. Inzerent nesmí využívat službu jiným způsobem a pro jiné účely než je stanoveno v Podmínkách. Inzerent nesmí zasílat Návštěvníkům bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení tohoto bodu Podmínek má právo Provozovatel ukončit registraci Inzerenta. Provozovatel v tomto případě zruší inzerci Inzerenta bez nároku na vrácení peněz.
 13. Je zakázáno zveřejňovat údaje, jejichž podstata je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z Portálu (popřípadě upravit) veškeré položky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

Podmínky inzerce

 1. Inzerent je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že obsah inzerce nahraný na Portál nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže, a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy, a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce Inzerentem uspokojeny. Inzerent prohlašuje, že fotografie předané k inzerci byly pořízeny se souhlasem zobrazených osob a tyto osoby souhlasí se zveřejněním fotografie za účelem inzerce. Inzerent se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

 2. Inzerce obsahuje název příslušné služby, krátký popis služby, oblast či adresu, popis vybavení, kde je služba poskytována, ceník, otvírací doba a kontakt na Inzerenta (na toho, kdo službu poskytuje). Doporučuje se k inzerci připojit také fotografie.

 3. Inzerent je povinen zařadit svou inzerci (službu) do příslušné kategorie. Toto se následně promítne do filtru, který bude určen Návštěvníkům portálu pro snazší vyhledávání.

 4. Návštěvníkům portálu je umožněno udělovat hodnocení využité služby. Hodnocení je možno udělovat pouze registrovaným uživatelům, aby se předešlo anonymnímu hodnocení. Hodnocení je možno udělit počtem hvězdiček nebo psaným komentářem, příp. obojím. 

Cena za inzerci

 1. Cena za inzerci vaší služby či místa, je zdarma. Máte možnost svou inzerci “Topovat” zvýraznit ve vyhledávání za poplatek na určitou dobu trvání.

 2. Částka za “Topování” zvýraznění vaší inzerce je nevratná, jakmile dojte k jejímu naplnění. Naplnění znamená, že objednávka bude ve stavu “dokončeno”.

 3. Inzerent je povinen kredit vložený na Klientský účet vyčerpat pro účely zaplacení Inzerce objednané na Portále nejpozději do tří let ode dne uskutečnění posledního vkladu, jinak nárok na vrácení kreditu zaniká. V případě odstoupení od smlouvy nárok na vrácení kreditu taktéž zaniká.

 4. Provozovatel odpovída za technické závady či jiné závady Portálu, kdy je dotčen účel inzerce, inzerce není na Portálu zobrazována nebo je zobrazována nesprávných způsobem. Inzerent je povinen vadu písemně oznámit na kontaktní e-mail Provozovatele (info@cesiposvete.cz) ve lhůtě pěti dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, Provozovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.

 5. Vyjde-li najevo, že Inzerent uvedl v souvislosti s žádostí o vrácení ceny za služby nepravdivé údaje, je Provozovatel oprávněn zablokovat takovému Inzerentovi jeho Klientský účet a odstoupit od Smlouvy.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny za inzerci a topování s tím, že cena vychází vždy z aktuálně platného ceníku. Cena za inzerci a topování je průběžně zveřejňována na webových stránkách.

 7. Do 5 dnů od připsání platby na účet Provozovatele bude zaslán na e-mailovou adresu Inzerenta daňový doklad (tj. faktura) v elektronické podobě ve formátu PDF.

Magazín

 1. Blog na stránkách www.coworkings.cz slouží jako magazín a doplňková služba pro prezentaci inzerentů. Umístit na něj lze články související s cestováním a inzercí (např. tipy a rady). Blog je možné využít i pro komerční účely a k propagaci.
 2. O obsahu na blogu webu www.coworkings.cz rozhoduje provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout nabídku článků, a to na základě svého vlastního uvážení. Zveřejňovat články na blogu smí pouze provozovatel. Možnosti spolupráce a nabídky placených článků lze zasílat na e-mail info@coworkings.cz.
 3. Provozovatel je oprávněn požádat o doplnění textového nebo obrázkového sdělení článku na blog a je také oprávněn článek upravit.
 4. Cena za umístění článku na blog na portále www.coworkings.cz se odvíjí od typu článku a doplňkových služeb, tím je myšleno např. formátování, doplnění fotek a jiné úpravy. Základní cena za umístění článku na blog na portále www.coworkings.cz je 1000 Kč. Článek bude na blogu www.coworkings.cz umístěný doživotně. Každý článek před zveřejněním na blogu prochází korekturou.
 5. Článek umístěný na blog na portále www.coworkings.cz musí být originální, tzn. neokopírovaný/jedinečný k čemuž se zavazuje autor článku. Textové a obrázkové sdělení se po zveřejnění na portále www.coworkings.cz stává duševním vlastnictví provozovatele.

Uzavření smlouvy

 1. Smlouva mezi Provozovatelem a Inzerentem se uzavírá dokončením registrace na portálu coworkings.cz. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
 2. Objednávka inzerce musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to především o obsahu služby. Dále je nezbytné zařadit službu do příslušné kategorie a oblasti. Pro lepší propagaci je doporučeno k obsahu služby připojit také fotografie, video a odkazy na sociální sítě.
 3. Objednávka inzerce musí respektovat obecně závazné právní předpisy.

Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele

 1. Portál a jeho interaktivní databáze, stejně jako grafická podoba internetových stránek, jejich struktura, texty, ilustrace, soubory, obrázky, software, skripty, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videa, informace, obsahy, materiály, adresy URL, technologie, dokumentace a interaktivní funkce jsou autorskými díly. Jakékoliv užití shora uvedených autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, je zakázáno. Užití autorských děl nebo děl v databázi bez příslušného souhlasu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postiženo dle platných právních předpisů. Inzerenti a Návštěvníci portálu nejsou oprávněny pořídit si kopii webu, databáze a jiných materiálu či jejich částí.
 2. Ustanovení odst. 8.1 není dotčeno ujednáním smluvních stran o propagaci Provozovatele prostřednictvím obsahu dodaného Provozovatelem a implementovaného s výslovným souhlasem Provozovatele na webových prezentacích, facebookových prezentacích a dalších prezentacích Inzerentů či Návštěvníků portálu.
 3. Inzerenti nejsou v souvislosti s používáním Portálu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery. Inzerenti dále nejsou oprávněni jakýmkoli způsobem zasahovat do činnosti Portálu, měnit, narušovat či blokovat jeho obsah.
 4. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na webových stránkách a může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na webových stránkách (zejména měnit zařazení inzerce do kategorií), jakož i funkčních možností webových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které Návštěvníkům portálu mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití webových stránek, a to i v případě, že by Provozovatel byl označen jako možný původce těchto škod.
 5. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.
 6. Provozovatel není odpovědný za kvalitu plnění sjednaného s využitím kontaktů uvedených na webových stránkách. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Inzerenta nebyla správná.
 7. Registrací dává Inzerent Provozovateli souhlas ke zveřejňování údajů o své osobě prostřednictvím webových stránek, instagramu a taktéž prostřednictvím facebookových stránek Provozovatele. Tento souhlas Inzerent výslovně dává i ke zveřejňování fotografií poskytnutých v inzerci. Tento souhlas dává na dobu neurčitou.
 8. Je zakázáno šířit prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Změna obchodních podmínek

 1. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu www.coworkings.cz, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti. O změně je poskytovatel povinen informovat inzerenta nejméně patnáct dnů předem, a to písemným sdělením odeslaným na emailovou adresu inzerenta.
 2. Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění aktualizovaného znění Podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním Podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou. V případě, že inzerent písemně nevyjádří nesouhlas se změnou, stává se pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.
 3. Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi Provozovatelem a Inzerentem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 2. Pokud se Provozovatel se s Inzerentem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).